ફોટા
બાળક અને , ટેક્સ્ટ કે જે કહે છે 'A child's mind is not a container to be filled but rather a fire to be kindled. DOROTHEA BRANDE artful parent'નો ફોટો હોઈ શકે છે
1 વ્યક્તિ અને , ટેક્સ્ટ કે જે કહે છે 'LET'S GET TO KNOW OUR STAFF & TEACHERS Hi! I'm Annette! GETTING TO KNOW YOU Likes to party and enjoys a glass glassof of wine. Loves to do arts and crafts!'નો ફોટો હોઈ શકે છે
બાળકનો ફોટો હોઈ શકે છે
વિડિઓ
Prek2 singing...Let it go
12
2
Julie reading during message time
9
2
Maynard during message time
3
3
પોસ્ટ

Happy Tuesday! 🍁
We love this quote! What do you think??👇
#childcareincherryhill
#children
#childquote

બાળક અને , ટેક્સ્ટ કે જે કહે છે 'A child's mind is not a container to be filled but rather a fire to be kindled. DOROTHEA BRANDE artful parent'નો ફોટો હોઈ શકે છે